UBND tỉnh vừa quyết định công nhận Đại Yên Plaza, vụng Cặp Táo Vịnh Hạ Long (TP Hạ Long) là điểm du lịch.

 

 

Điểm du lịch Đại Yên Plaza, vụng Cặp Táo có diện tích ranh giới 2,0ha, tại vụng Cặp Táo, Vịnh Hạ Long. Đây là điểm dừng chân, dịch vụ, tham quan du lịch kết hợp mua bán hải sản, giới thiệu sản phẩm nhằm tạo thêm các sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu cho khách du lịch tham quan, trải nghiệm, mua sắm... trên cơ sở bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

 

Cũng theo quyết định trên, UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần Đại Yên chịu trách nhiệm tổ chức kinh doanh theo đúng mục tiêu của dự án đã được quy định tại Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh; xây dựng phương án quản lý, khai thác, phương án thuyết minh; tổ chức công bố điểm du lịch và triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định hiện hành.

 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Hạ Long, Sở Du lịch, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long và các đơn vị có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Điểm du lịch Đại Yên Plaza... Điểm du lịch chỉ được phép khai thác sau khi phương án quản lý, khai thác được phê duyệt.

 

Điểm du lịch Đại Yên Plaza sẽ hoạt động thí điểm đến hết ngày 14/7/2020. Kết thúc thời gian thí điểm, UBND thành phố Hạ Long sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá hiệu quả tác động của điểm du lịch, đặc biệt là tác động đến môi trường Vịnh Hạ Long để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc hoạt động tiếp theo của điểm du lịch.